Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viagogullo77 gogullo77

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka

October 20 2017

September 11 2017

August 12 2017

DCD -  vespers

August 04 2017

We are helpless to resist

July 28 2017

9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viaarumhc arumhc

July 27 2017

0154 3d6b
Reposted fromGIFer GIFer
Erik Satie

July 26 2017

7697 71fa 500
Reposted fromGIFer GIFer
9143 88c1
Reposted fromGIFer GIFer
0620 ade8
Reposted fromGIFer GIFer
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viadecay decay

July 01 2017

barbara

coś ma w sobie to miasto nieświeżego
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

June 16 2017

4299 83f7 500
Reposted fromavgp avgp viagogullo77 gogullo77
1122 c266
Ja LCD
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl