Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

starl1ght
4299 83f7 500
Reposted fromavgp avgp viagogullo77 gogullo77
starl1ght
1122 c266
Ja LCD
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagogullo77 gogullo77
starl1ght
3534 d8ce
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viagogullo77 gogullo77
starl1ght
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viagogullo77 gogullo77
starl1ght
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viagogullo77 gogullo77
starl1ght
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viagogullo77 gogullo77
starl1ght
każdy ma swój wieszak i świat który przezeń dostrzega
starl1ght
feel so low
starl1ght
Pray unto the splinters, pray unto your fear
Pray your life was just a dream
The cut that never heals
Pray now baby, pray your life was just a dream
— MM

June 15 2017

starl1ght
idzie na burzę, idzie na deszcz
Reposted bygogullo77 gogullo77
starl1ght
1284 d619
starl1ght
5825 4855
Reposted fromShini Shini viasimplyfalling simplyfalling
starl1ght
0513 7c0d
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling
starl1ght
0697 0c54 500
Reposted fromamelinowa amelinowa

June 14 2017

starl1ght
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viapierdolony pierdolony
starl1ght
4858 7910 500
Reposted frompierdolony pierdolony

May 27 2017

starl1ght
Play fullscreen
I think i'm crazy

_________________
Maybe I'm crazy
Maybe you're crazy
Maybe we're crazy
Probably
Reposted bywestern-feeling western-feeling
starl1ght
whatever doesn't kill you is gonna leave a scar
— MM
2574 0f98 500
ultimate sound
Reposted frompasQualle pasQualle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl