Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

starl1ght

September 11 2017

starl1ght

August 12 2017

starl1ght
DCD -  vespers

August 04 2017

starl1ght
We are helpless to resist

July 28 2017

starl1ght
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viaarumhc arumhc
starl1ght

July 27 2017

starl1ght
0154 3d6b
Reposted fromGIFer GIFer
starl1ght
Erik Satie

July 26 2017

starl1ght
7697 71fa 500
Reposted fromGIFer GIFer
starl1ght
9143 88c1
Reposted fromGIFer GIFer
starl1ght
0620 ade8
Reposted fromGIFer GIFer
starl1ght
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viadecay decay

July 01 2017

starl1ght

barbara

coś ma w sobie to miasto nieświeżego
starl1ght
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
starl1ght
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

June 16 2017

starl1ght
4299 83f7 500
Reposted fromavgp avgp viagogullo77 gogullo77
starl1ght
1122 c266
Ja LCD
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagogullo77 gogullo77
starl1ght
3534 d8ce
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viagogullo77 gogullo77
starl1ght
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl